Foto:Pexels

Tvillinger / trillinger og flerlinger har unike unnfangelses-, svangerskaps- og fødselsprosesser. Det medfører en annen helserisiko, innvirkning på familiedynamikken og utviklingsmiljøet til barna. For å sikre deres optimale utvikling, trenger  flerelinger og deres familier  tilgang til helsetjenester, sosiale tjenester og kunnskap med fokus på deres unike behov. Derfor finnes Tvillingforeldreforeningen!

Tvillingsvangerskap er risikosvangerskap.
Ofte er svangerskapsplagene større. Ekstrem svangerskapskvalme forekommer hyppigere, tidligere og ofte kraftigere enn hos enlinggravide. Svangerskapsforgiftning forekommer 2-3 ganger hyppigere og bidrar til det økte antallet tidlige fødsler. Det er større fare for veksthemming hos en eller begge barna. Alt dette resulterer i behov for tettere overvåkning, og innleggelse for nærmere undersøkelser eller behov for avlastning.

 

Foto: iStock

For de vordende tvillingforeldre er det viktig med god informasjon.

Hør gjerne våre podcast "Tvillingrådet" for å høre hvordan andre tvillingforeldre har oppleved svangerskap, fødsel og den første tiden.

Forslag til podcast episoder:

Tvillingrådet med Thorbjørn Brook Steen - fødselslege og firebarnspappa

Live fra tvillingsvangerskapet, med tvillinggravid Merete Solli

Tvillingrådet med Carina Diesen - om å få premature tvillinger

Svangerskapet

For den gravide er det viktig å ta vare på egen helse, i tillegg til dem inne i magen.  Den gravide trenger støtte og tilstrekkelig tilrettlegging og hvile etterhvert som svangerskapet skrider frem. Dette er individuelt, og bør tas opp med lege/jordmor på kontroll/oppfølgning.

Det er generelt flere farer forbundet med eneggede tvillinger. Ca 30 % av alle tvillinger er eneggede. Graden av fare øker hvis tvillingene deler fostersekk eller fosterkake. I noen tilfeller utvikles tvilling til tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), som er en fryktet komplikasjon. Det forekommer kun hos eneggede tvillinger som deler morkake (monochoriotiske tvillinger), som utgjør ca 20 % av de eneggede tvillingene. TTTS forekommer i 15-25 % av disse svangerskapene igjen. Ved TTTS er det felles blodkarforbindelser i morkaken som gjør at det ene barnet (donoren) overfører sitt blod til det andre barnet (recipienten). Donoren får lavt blodvolum, lite næring og lite fostervann, mens recipienten får høyt blodvolum, mye næring og i alvorlige tilfeller fare for hjertesvikt og hjerneskade. TTTS utvikles ofte gradvis, men kan komme raskt. Et kronisk forløp kan føre til at tvillingene fremstår med veldig ulik farge og størrelse ved fødsel. I alvorlige tilfeller er det nødvendig med akutt behandling i form av laserbehandling der man brenner over karene som skjevfordeler blodet. Dette gir gode resultater

For mange tvillinggravide er det en belastning å få kjennskap til farene, og man kan føle seg utrygg. God kontakt med jordmor eller andre tvillingmødre kan være en være en god støtte.

For deg som er gravid med trillinger har vi samlet litt mer informasjon HER.

Et medlemsskap i tvillingforeldreforeningen gir deg tilgang på relevante kurs, veiledning og informasjon + et stort nettverk av andre tvillingforeldre å dele erfaringer med. Meld deg inn her! 

Foto: Pexels

Svangerskapspenger vs. sykmelding i svangerskapet

Vi får mange spørsmål om hva som er best å velge av svangerskapspenger eller sykmelding i et tvillingsvangerskap. Det er lege og/eller jordmor som må vurdere den gravide sin situasjon, og deretter søke det som er rett for den enkelte.

Generelt kan vi gi følgende opplysninger:

Svangerskapspenger utgjør det samme som sykepenger. Den gravide må ha vært i arbeid i minst 4 uker før avbruddet i arbeid for å rett til svangerskapspenger.

Svangerskapspenger er en ytelse til friske gravide som ikke kan utføre arbeidet sitt, fordi arbeidet kan medføre skade på eller fare for fostrene. Hva som kan utgjøre skade eller fare må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men noen eksempler er: arbeid med farlige kjemikalier, risiko for smitte, tunge løft eller tyngere arbeid med barn i f.eks. småbarns avdeling i barnehage. Andre forhold som også kan være relevante er skiftarbeid, uforutsigbare arbeidsdager, langvarig stående arbeid og manglende mulighet for pauser. 

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet for den gravide, men dersom dette ikke er mulig kan det være aktuelt å søke svangerskapspenger. Det er mulig å søke 100 % eller graderte svangerskapspenger, avhengig av hvordan/hvor mye arbeidsgiver kan tilrettelegge for den gravide. Lege eller jordmor som følger opp den gravide fyller først ut skjema som erklærer at det er behov for tilrettelegging eller omplassering, deretter må arbeidsgiver ta stilling til i hvilken grad arbeidet kan tilrettelegges, om det kan tilrettelegges eller om den gravide kan omplasseres. Dersom tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig, kan den gravide søke svangerskapspenger.

Det kan søkes om svangerskapspenger fremt til 3 uker før termin.

Nyttige linker om svangerskapspenger:
Nav om svangerskapspenger
Nav feriepenger v/svangerskapspenger
Arbeidstilsynet

Dersom den gravide selv syk, er for dårlig til å jobbe eller har plager bør det vurderes om sykmelding er den rette løsning. Sykmelding gis for en begrenset periode av gangen, før perioden utløper foretar legen en ny vurdering. 

Vær oppmerksom på at dersom mor er mye sykmeldt i løpet av svangerskapet kan hun ha redusert rett til sykmelding eller miste retten til sykmelding mens hun er i foreldrepermisjon. Skulle mor oppleve å bli så syk i løpet av foreldrepermisjonen at hun ikke kan ivareta barna, må partner ta over mors permisjon. Hvis mor ikke har rett på sykmelding, kan dette bli utfordrende. (hvis mor har brukt opp 52 uker med sykepenger, må hun være friskmeldt i 26 uker, les mer på Nav sin nettside)

For kortere perioder kan partner benytte «sykt barn dager» mens mor har foreldrepermisjon da disse omsorgsfagene også dekker «barnepasseres sykdom». Les mer på Nav sin nettside.

Av sykepenger beregnes feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret (Les mer på Nav sin nettside)

Nyttige linker om sykepenger i svangerskap:
Nav (info til arbeidsgivere)
Helsedirektoratet